SafeManure-rapport is gepubliceerd

Het erkennen van kunstmestvervangers is een belangrijke stap om meer gebruik te kunnen maken van herwonnen meststoffen. Dit mag echter niet leiden tot een hogere nitraatuitspoeling. Het SAFEMANURE-onderzoek van de Europese Commissie (Joint Research Center) heeft criteria opgesteld waar deze herwonnen stikstofhoudende meststoffen uit dierlijke mest aan moeten voldoen. De onderzoeksresultaten werden onlangs gepubliceerd. Dit is een belangrijke stap richting uiteindelijke toelating van kunstmestvervangers.

De Europese Commissie heeft aan die herwonnen meststoffen de term ‘RENURE’ (REcoverd Nitrogen from manURE, ofwel gerecupereerde stikstof uit mest) gegeven. Hiermee wordt eender welke substantie bedoeld die stikstof bevat en die geheel of gedeeltelijk afgeleid is van dierlijke mest, door be/verwerking onder gecontroleerde omstandigheden. Deze producten kunnen gebruikt worden in nitraatgevoelige zones volgens dezelfde voorwaarden die opgelegd worden aan stikstof uit kunstmest binnen de nitraatrichtlijn.Tegelijkertijd worden er ook voorwaarden opgelegd om andere mogelijke negatieve effecten te vermijden, zoals:

  • vervuiling van bodem of waterlopen door zware metalen,
  • vervuiling met organische polluenten waaronder pesticiden, medicijnresten, chemische stoffen die het endocriene stelsel verstoren,
  • onaanvaardbare emissies naar de lucht.

 

Om in aanmerking te komen als RENURE werd er een studie uitgevoerd door het Joint Research Centre van de Europese Commissie om de juiste voorwaarden op te stellen waaraan deze producten dienen te voldoen. Concreet betekent dit dan ook dat erkende RENURE-producten gebruikt zouden kunnen worden bovenop de 170kg N/ha/jaar vanuit dierlijke mest, wat een boost kan geven aan de circulaire economie.

In het SAFEMANURE-onderzoek zijn de criteria (ten aanzien van de productie, de opslag en de aanwending op het land) opgesteld waaraan het geheel moet voldoen.

>> Bekijk het abstract en download het rapport hier!

 

De belangrijkste criteria zoals opgenomen in het finale rapport staan hieronder opgesomd:

  • De producten moeten verkregen worden door een doorgedreven fysische, chemische of biologische mestverwerking, waarin de minerale stikstofinhoud hoger is dan het inkomende materiaal.
  • RENURE-producten moet een minerale stikstof: totale stikstof ratio hebben van hoger dan of gelijk aan 90% of een TOC:TN ratio kleiner of gelijk aan 3.
  • De RENURE-producten mogen niet meer dan 300 mg Cu/kg DS en 800 mg Zn/kg DS bevatten.

Op basis van bovenstaande criteria komen diverse hoogwaardige stikstofmeststoffen die reeds geproduceerd worden in Vlaanderen, in aanmerking om als RENURE erkend te worden. Denk maar aan bijvoorbeeld ammoniumzouten afkomstig van stripping-scrubbing, mineralenconcentraten en dunne fractie van digestaat na doorgedreven scheiding.

 

Al deze zaken dienen echter nog vertaald te worden op beleidsniveau per lidstaat, waardoor implementatie zeker nog niet voor het groeiseizoen 2021 zal zijn. Het is dus nog even wachten op de wettelijke toepassing hiervan in de praktijk. Uiteraard blijft Nutricycle Vlaanderen alles grondig opvolgen.