Werkgroepen

Omwille van het brede werkveld van Nutricycle, is de concrete werking opgesplitst in 4 thematische werkgroepen. Elke werkgroep focust op een specifiek deelaspect van het transitieverhaal. Het operationeel team zorgt hierbij voor de kruisbestuiving en informatie-uitwisseling tussen de werkgroepen.

Drie werkgroepen richten zich op de drie belangrijkste stromen: mest, afvalwater en agro-voedingsketen. De vierde werkgroep focust op duurzame afzet en bodemgebruik.

In deze werkgroepen komen geïnteresseerde stakeholders samen om zich over een specifiek thema m.b.t. nutriëntrecuperatie te buigen. Deelnemers kunnen hierbij actief thema’s aanbrengen die hun werkgroep aanbelangen. De werkgroepen komen samen met een frequentie nodig en nuttig voor de praktische werking.

Hieronder vindt u meer informatie over elke werkgroep:

Nutriëntrecuperatie uit mest (in samenwerking met VCM)

Deze werkgroep wil een concreet actieplan voor de transitie naar circulaire mestverwerking binnen realistische economische, ecologische en maatschappelijke randvoorwaarden opmaken en implementeren. Bovendien worden synergiën gezocht tussen nieuwe initiatieven en worden deze zo veel mogelijk ondersteund. Deze werkgroep wordt voorgezeten door Justine Brouns (Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking).

Nutriëntrecuperatie uit afvalwater (in samenwerking met Watercircle.be)

Deze werkgroep wil alle initiatieven inzake recuperatie van nutriënten uit afvalwater bundelen en vervolgens volop inzetten op die technieken die momenteel het grootste potentieel bieden op economisch, technologisch en milieutechnisch vlak. Er wordt in eerste instantie onderzocht welke stimuli en acties nodig zijn om reeds ver ontwikkelde lopende projecten breder uit te rollen. Deze werkgroep wordt voorgezeten door Willy Gils (Watercircle.be).

Nutriëntrecuperatie uit de agro-voedingsketen (in samenwerking met Flanders’ Food)

Deze werkgroep wil de omslag naar meer nutriëntrecuperatie overheen de agro-voedingsketen onder de loep nemen. Er wordt ingezoomd op rest- en nevenstromen uit de teelt/productie van voedingscomponenten en daaropvolgende verwerking tot voeding. Hierbij worden ook alternatieve afzetpistes onderzocht (bv. eendenkroos, single cell proteins, insectenkweek, …). Deze werkgroep wordt voorgezeten door Maarten Uyttebroek (Flanders’ Food).

Duurzame afzet en bodemgebruik (in samenwerking met landbouworganisaties)

In deze werkgroep staat de eindgebruiker in de landbouw centraal: wat zijn de behoeften van de eindgebruiker, welke kwaliteit en toepassingswijze zijn gewenst voor deze nieuwe producten? Hoe kan de kloof tussen vraag en aanbod van producten verkregen via nutriëntrecuperatie worden overbrugd? Concrete acties zullen de gebruiksvriendelijkheid, de kennis en het vertrouwen bij de landbouwers hiervoor verhogen.