Over ons

Vlaanderen zet volop in op de overgang naar een circulaire economie. Circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarbij reststoffen zoveel mogelijk opnieuw worden ingezet in het systeem. Hierdoor voorkomen we dat eindige grondstofvoorraden worden uitgeput.

Door in te zetten op nutriëntrecuperatie streven we naar een meer duurzame agrovoeding en een groene chemie. Bij nutriëntrecuperatie worden nutriënten uit biomassa gerecupereerd in plaats van verwijderd. Zowel minerale nutriënten (N, P, K) als organisch materiaal zijn daarbij belangrijk.

Een voorbeeld van nutriëntenrecuperatie: mest kan je zien als afval, maar er zitten ook nutriënten in zoals fosfor, stikstof en kalium die nog bruikbaar zijn. Momenteel worden aanzienlijke hoeveelheden stikstof uit de dunne fractie van mest door waterzuivering omgezet tot het gasvormige N2 dat vervolgens via het energie-intensieve Haber-Bosch proces terug tot kunstmest wordt omgezet. Verschillende technieken laten toe de ammoniakale en nitraatstikstof uit de dunne fractie van mest te recupereren. Deze stikstof kan vervolgens terug als meststof worden gebruikt waardoor de nutriëntkringloop gesloten wordt!

Om het proces van nutriëntenrecuperatie te versnellen werd Nutricycle Vlaanderen opgericht, een Vlaams overlegplatform:

 1. de betrokken stakeholders gaan er met elkaar in overleg en wisselen informatie uit.
 2. via allerlei activiteiten wordt de bestaande kennis in de praktijk omgezet.
 3. de stakeholders versterken de expertise en het onderzoek rond nutriëntrecuperatie.

Missie

Nutricycle wil meer nutriënten uit reststromen en mest recupereren. Deze nutriënten kunnen de kunstmest uit fossiele grondstoffen vervangen of gebruikt worden als grondstof, zowel binnen de landbouw voor het kweken van alternatieve eiwitbronnen als in andere sectoren zoals de chemie. Bij al deze processen worden verliezen naar het milieu tot een minimum beperkt.

Nutricycle ondersteunt anderen (bedrijven, middenveld, kennisinstellingen, overheid) om deze missie te bereiken.

Nutricycle Vlaanderen verbindt en informeert

 • Door het samenbrengen van de vele initiatieven die in Vlaanderen bestaan op vlak van recuperatie en recycling van minerale nutriënten om de informatie-uitwisseling en onderlinge afstemming te bevorderen.
 • Door de vertaling van internationale onderzoeksresultaten naar informatieve brochures.
 • Door doorgedreven informatie-uitwisseling onder de vorm van een website, nieuwsbrieven en het organiseren van doelgerichte evenementen.

Nutricycle Vlaanderen ondersteunt

 • Door gerichte bevraging bij de leden naar hun noden bij de transitie naar nutriëntenrecuperatie en het verzorgen van eerste lijn ondersteuning aan alle belanghebbenden.
 • Door een kader aan te bieden aan de Vlaamse overheid en alle betrokken stakeholders in de vorm van een Actieplan “Transitie nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie” waarbij co-eigenaarschap gestimuleerd wordt door de goede platformwerking.
 • Door duurzame technologische ontwikkelingen te promoten en stimuleren.
 • Hierbij is het belangrijk te stipuleren dat NUTRICYCLE VLAANDEREN niet wenst om bestaande middenveldwerking te dupliceren of te beconcurreren. NUTRICYCLE VLAANDEREN wenst daarentegen bestaande werking en samenwerkingen te ondersteunen en de bestaande middenveldwerking elk in hun rol te bestendigen.

Nutricycle Vlaanderen vormt een aanspreekpunt

 • Door het voorzien van een loketfunctie (digitaal & contactpersoon) waar geïnteresseerden terecht kunnen om een totaalbeeld te krijgen van alle lopende activiteiten in Vlaanderen op vlak van nutriëntrecuperatie en om gericht te worden doorverwezen naar relevante betrokken actoren en organisaties.

Visie

De kernopdracht van Nutricycle bestaat erin om de transitie van verwijdering naar recuperatie te realiseren voor nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen.

Deze transitie beoogt een overgang van primaire naar secundaire grondstoffen waarbij minerale nutriënten worden gerecupereerd:

 • binnen de landbouw en tussen landbouw sub-sectoren
 • uit industriële en huishoudelijke afval- en nevenstromen met opwerking naar toepassingen in landbouw en chemie.

Daarbij spelen ook de chemische sector, de milieutechnologie en de energiesector een belangrijke rol.

Doelgroep

Nutricyle richt zich, naast de maatschappij in het algemeen, op vijf specifieke doelgroepen:

 1. de landbouwsector
 2. het bedrijfsleven
 3. de kenniscentra
 4. de middenveldorganisaties
 5. de overheid.