Veel nieuwe projecten rond nutriëntenrecuperatie van start

Nutriëntenrecuperatie blijft een hot topic in Vlaamse en Europese projectwerking. Het voorbije jaar gingen verschillende projecten van start die streven om een transitie naar een circulaire landbouw te tewerkstelligen. Hieronder een overzicht:

  • Op 1 september 2022 startten twee ‘Coordination and Support Actions’ op, namelijk FER-PLAY en NOVAFERT, waarbinnen de waardeketens van diverse Europese herwonnen meststoffen (afkomstig uit verschillende bronnen) in kaart gebracht zullen worden.
  • NUTRIBUDGET is een Europees project gestart in September 2022 gecoördineerd door de Universiteit Gent. Hierbij wordt er een modelleer-platform (Nutriplatform) ontwikkeld waarin de impact van innovatieve technieken in de landbouw op nutriënthuishouding wordt becijferd.
  • SEMPRE-BIO is een Europees project gestart in najaar 2022 waarbij gestreefd wordt naar meer onafhankelijkheid van Russisch aardgas voor wat betreft energie en nutriënten. Meer specifiek inveseert een Vlaamse melkveehouder in kleinschalige monovergisting van rundermest, kleinschalige opwerking biogas naar biomethaan en opwerking van de geëxtraheerde mest-nutriënten en gecapteerde CO2 voor de productie van circulaire eiwitten.
  • NUTRI-KNOW is een nog een ‘Coordination and Support Action’, gestart in 2023, waarbij kennis rond optimalisatie van nutriënt kringloopsluiting overheen Europa wordt vergaard en vergeleken.
  • Op 1 januari 2023 ging de operationele groep ChicoryRePowered van start, die witlooftelers wilt begeleiden in de zoektocht naar extra valorisatie van vrijgekomen reststromen onder de vorm van pocketvergisting.
  • Op dezelfde dag ging tevens het demoproject Boost pocketvergisting en nabewerking van start, waarbinnen het draagvlak voor pocketvergisting in Vlaanderen verder vergroot wordt, én er bovendien ook meer in detail nagegaan wordt wat de impact is van nageschakelde technieken zoals stripping-scrubbing en membraanfiltratie.
  • PeriFert is een andere, recent gestart operationele groep die de ontwikkeling wilt faciliteren van een toegankelijke, flexibele, innovatieve machine voor rijenbemesting die gebruik kan maken van vloeibare meststoffen en met een focus op het enorme potentieel van circulaire meststoffen.
  • Aangezien er in de sierteeltsector (en bij uitbreiding andere gesloten teeltsystemen) op vandaag enkele kunstmest gebruikt wordt, kan het interessant zijn om ook in deze sectoren te kijken wat het potentieel is om (een deel van) de kunstmest te vervangen door (dierlijke) alternatieven. Binnen het LEADER-project ‘Hergebruik van dierlijke mest in de sierteelt’ wordt dit nagegaan.