Onderzoek

Nitroman

Het Interreg project Nitroman wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare mestoverschotten. Hierdoor zouden mestoverschotten afkomstig van lokale veeteeltbedrijven ter plaatse verwerkt kunnen worden tot meststoffen voor de landbouw. Het project is toegespitst op de verwerking van vloeibare mestfractie van varkens- en rundermest. Nitroman wil via twee innovatieve technieken uit deze vloeibare mestfractie aanzienlijke hoeveelheden stikstof, kalium en water recupereren. Stikstof en kalium kunnen vervolgens als meststof aangewend worden in de landbouw.

Bij een aantal veeteeltbedrijven verspreid over de grensregio zullen pilootinstallaties geïnstalleerd worden. NITROMAN zal tevens een rekentool ontwikkelen. Hiermee kunnen bedrijven narekenen of circulaire mestverwerking haalbaar is, en zo ja, welke van de twee technieken voor hen het meeste voordeel biedt. De verzamelde kennis zal breed verspreid worden naar de agrarische sector. Bovendien zullen geïnteresseerde bedrijven demonstraties kunnen bijwonen zodat zij van nabij kennis kunnen maken met de voordelen van circulaire mestverwerking.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Mest – vloeibare mestfractie van runder- en varkensmest
Gebruik of technologie:
  • Bodemverbeteraar
  • Membraanfiltratie
  • Stripping-scrubbing
Financieringsprogramma:
Interreg Vl-Nl
Contactpersoon:

UGent: Anne Adriaens - anne.adriaens@UGent.be

Inagro: Irene Van Der Craats - irene.vandercraats@inagro.be

VCM: Thomas Vannecke - thomas.vannecke@vcm-mestverwerking.be

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite