Onderzoek

NuReDrain

De regio rond de Noordzee is een intensief landbouwgebied. Nutriëntenemissies vanuit landbouw resulteren in eutrofiëring van rivieren, meren, estuaria en kustgebieden. De regelgeving wat bemesting betreft is in dit kader de afgelopen 15 jaar systematisch verstrengd en zit nu reeds op het scherp van de snee om de productiviteit nog te waarborgen. Hoewel deze maatregelen resulteerden in een scherpe reductie van de nutriëntenemissies vanuit landbouw, blijkt dit toch onvoldoende om binnen de gewenste termijn in bepaalde regio’s de nutriëntenverliezen te verminderen richting drempelwaarden. Wanneer deze vooropgestelde emissiereductie niet bereikt wordt, dreigt verdere verstrenging van de bemestingsnormen, waarbij een daling van de productiviteit en dus ook de rendabiliteit van de sector in de projectregio reëel wordt. Daarnaast willen we ook fosfor (P) recupereren om de uitputting van de reserves aan P delfstoffen te voorkomen.

Dit project wil de technologie voor het verwijderen en recupereren van P en stikstof (N) uit agrarische reststromen, zoals drainagewater en spuistromen, ontwikkelen. Door het inzetten van deze technologieën kan de nutriëntenemissie naar het oppervlaktewater verder gereduceerd worden, waarbij de landbouwproductiviteit op het huidige niveau behouden blijft. Veel van deze technologieën hebben hun effectiviteit al bewezen op labo- en kleine pilotschaal, maar werden nog niet opgeschaald. De belangrijkste doelstelling van dit project is het stimuleren van uitwisseling van kennis en het gezamenlijk ontwikkelen van kosteneffectieve technologieën gericht op N- en P- verwijdering voor verschillende situaties en regio’s.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Drainagewater
  • Oppervlaktewater
  • Spuistroom serres
Gebruik of technologie:
  • Andere
Financieringsprogramma:
Interreg North Sea
Contactpersoon:

Vlakwa: Charlotte Boeckaert - cb@vlakwa.be

Inagro: Dominique Huits - dominique.huits@inagro.be

UGent: Stefaan De Neve - stefaan.deneve@ugent.be

 

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite