Onderzoek

Nutri2Cycle

De plantaardige productie en de dierlijke productie zijn de laatste decennia onafhankelijk van elkaar sterk geïntensiveerd, waardoor vraag en aanbod van de nutriënten- en koolstofstromen niet meer met elkaar in verhouding zijn. In dit Horizon 2020 project wordt de driehoek plantaardige productie – dierlijke productie – agro-processing onder de loep genomen. De agro-processing kan immers de mismatch tussen plantaardige en dierlijke productie rechttrekken. De beschouwde landbouwtypologieën zijn: varkens, pluimvee, rundvee, akkerbouw, tuinbouw, fruitproductie, agro-energie, agro-verwerking. Voorbeelden van agro-processing zijn mestbewerking en anaerobe vergisting. In dit project willen we nieuwe modellen naar voor brengen die op economisch, ecologisch en sociaal vlak goed scoren en de integratie van plantaardige productie, dierlijke productie en de agro-processing vergroten. Deze modellen zullen we op praktijkschaal demonstreren en valideren.

De eerste output van het project bestaat in de uitbouw van een coherent model om de nutriëntfluxen op de verschillende landbouwtypologieën in beeld te brengen en op economisch, ecologisch en sociaal vlak te evalueren. Als tweede output wordt een uitgebreide inventarisatie opgemaakt van innovatieve, veelbelovende technieken of technologieën die een betere kringloop van nutriënten mogelijk maken. Na een eerste selectie en evaluatie van 60 verschillende duurzame landbouwsystemen, worden 24 hiervan geselecteerd en op hun economische, ecologische en sociale meerwaarde getoetst aan het uitgewerkte model. De derde output is het daadwerkelijk realiseren van een aantal van deze modellen. Afhankelijk van de resultaten worden 12 tot 16 van deze landbouwsystemen, verspreid over Europa, als piloot-project uitgewerkt en in de praktijk gedemonstreerd en getest.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Mest
  • Oogstresten
Gebruik of technologie:
  • Bodemverbeteraar
  • Meststof
  • Vergisting
Financieringsprogramma:
Horizon 2020
Contactpersoon:

UGent: Erik Meers - erik.meers@ugent.be

Inagro: Sander Vandendriessche - sander.vandendriessche@inagro.be 

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite