Onderzoek

Pocket Power

Door stijgende prijzen vormt energie een steeds bepalendere kostenpost in het economisch plaatje van land- & tuinbouwbedrijven. Tegelijkertijd blijven veel reststromen op landbouwbedrijven onbenut (mest, oogstresten, …) en kunnen ze voor overlast zorgen, bv. geur, nutriëntuitloging en broeikasgasemissies. Pocketvergisting van deze restromen kan zorgen voor invulling van de energievraag van het bedrijf op vlak van elektriciteit en voor een deel ook van warmte via warmtekrachtkoppeling (WKK). Tegelijkertijd is kleinschalige vergisting ook een maatregel die de emissie van broeikasgassen uit de mestopslag kan beperken. Door zijn lokaal karakter en beperkte schaalgrootte zorgt de pocketvergister voor een beperking van transport, minimale verstoring van het landschap (en dus betere acceptatiegraad door de omgeving), onafhankelijkheid van de marktprijzen, geen concurrentie voor inputstromen, … Vandaag vindt pocketvergisting in Vlaanderen vrijwel alleen plaats op melkveebedrijven. Varkenshouders en groentetelers die iets met hun reststromen willen aanvangen zijn beperkt in mogelijkheden. Dit project heeft 2 doelstellingen: (1) de uitbreiding mogelijk maken van kleinschalige vergisting naar min. 1 andere deelsector van de 2 die worden onderzocht en (2) het kwantificeren van de impact die kleinschalige vergisting heeft op vlak van broeikasgas(BKG)emissies, alsook het formuleren van strategieën die de reducerende impact kunnen vergroten. Hoewel het project op de volledige land- en tuinbouwsector mikt, wordt verwacht dat vooral de varkensbedrijven (800-tal bedrijven), groentebedrijven (900-tal bedrijven) en melkveebedrijven (800-tal bedrijven) met voldoende biomassa rechtstreeks baat zullen hebben bij dit project.

Terug naar overzicht
onderzoek logo
Status:
Afgelopen
Biomassastroom:
  • Mest
  • Oogstresten
Gebruik of technologie:
  • Vergisting
Financieringsprogramma:
VLAIO
Contactpersoon:

Inagro: Sander Vandendriessche - sander.vandendriessche@inagro.be 

UGent: Erik Meers - erik.meers@ugent.be

Projectwebsite:
Ga naar de projectwebsite