Fer-Play

​Bemesting is van essentieel belang om de groeiende wereldbevolking te voeden, maar de meest gangbare bemestingsstrategie op basis van conventionele meststoffen vormt een bedreiging voor…

Entomoponics

Het project ’Entomoponics’ beoogt de vraag van glastuinbouwers te beantwoorden inzake verwerking van plant- en oogstresten en gebruik van beschikbare ruimte onder de kasteelten door…

Nutri2Cycle

In dit project brengen we nieuwe modellen naar voor die op economisch, ecologisch en sociaal vlak goed scoren en dierlijke en plantaardige productie beter op elkaar kunnen afstemmen. …

Pocket Power

In dit project wordt de impact van kleinschalige vergisting op broeikasgasemissies nagegaan en wordt gekeken welke sectoren potentieel hebben om deze technologie te implementeren. …

AgRefine

Startende onderzoekers doorlopen een trainingsprogramma en focussen zich op nieuwe, duurzame valorisatieketens voor agro reststromen om de Europese bio economie te boosten…

Bioboost

Dit project heeft als doel om een biobased ontwikkeling van de tuinbouw in Europa te stimuleren….

Pocketboer 2

In dit project brengen we uitbaters van kleinschalige vergistingsinstallaties samen om kennisoverdracht te bevorderen en tips & tricks uit te wisselen. …