ValoReSect

ValoReSect wil in Vlaanderen een draaischijf creëren voor de valorisatie van insectenresidu (ook bekend als frass) door de verschillende schakels in de valorisatieketen met elkaar…

Run4Life

Het EU-project Run4Life (Recovery and Utilisation of Nutrients 4 Low Impact FErtiliser) demonstreert brongescheiden inzameling van afvalwater gekoppeld met decentrale nutriëntenterugwinning, voor een duurzamere productie…

Nutri2Cycle

In dit project brengen we nieuwe modellen naar voor die op economisch, ecologisch en sociaal vlak goed scoren en dierlijke en plantaardige productie beter op elkaar kunnen afstemmen. …

Pocket Power

In dit project wordt de impact van kleinschalige vergisting op broeikasgasemissies nagegaan en wordt gekeken welke sectoren potentieel hebben om deze technologie te implementeren. …

Pocketboer 2

In dit project brengen we uitbaters van kleinschalige vergistingsinstallaties samen om kennisoverdracht te bevorderen en tips & tricks uit te wisselen. …